อบรมการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมทางการท่องเที่ยว

วันที่ 17 ธันวาคม 2566 ที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและการกู้ภัยสำหรับนักท่องเที่ยว พร้อมฝึกปฏิบัติการกู้ภัยด้านการท่องเที่ยวและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณจักรพันธุ์ ศิริพันธุ์ และคุณพันธกานต์ กันต์โฉม มาเป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้และทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้