ต้อนรับนักเรียนจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในกิจกรรม CRRU Campus Tour 2023 แบบ One Day Trip

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวงจ.เชียงราย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเยี่ยมชมและแนะนำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้กิจกรรม CRRU Campus Tour 2023 ทดลองเรียน เล่น และใช้ชีวิตแบบเด็กราชภัฏเชียงราย จัดโดยกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองกรฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการแนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะ ในการนี้ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมได้นำเบเกอรี่และเครื่องดื่มมาร่วมต้อนรับ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวได้แสดงทักษะการนำชมรอบรั้วมหาวิทยาลัย และแต่ละคณะในกิจกรรมนี้ที่จัดขึ้นในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 ร่วมด้วย