การอบรมหลักสูตรนวดทรีตเม้นต์หน้า

วันที่ 27 มกราคม 2567 #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยอาจารย์นคเรศ อุดชะยา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 20 คน เข้าร่วมจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการนวดทรีตเมนต์หน้า เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการสปาและมีทักษะการนวดสปาเบื้องต้น โดยมีทีมวิทยากรจากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ ณชจันทร์ ได้บรรยายให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการนวดหน้า ให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา SOTT3008 การจัดการสปา ในภาคเรียนที่ 2/2566 ณ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ ณชจันทร์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย