อบรมการทำเบเกอรี่-ศิลปะการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม

วันที่ 27-28 มกราคม 2567 นักศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเบเกอรี่และศิลปะการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีลักษณะเชิงสมรรถนะและเป็นนวัตกรมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นนวัตกรมืออาชีพพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอาชีพ (Hard Skill) โดยผศ.มนสิชา ซาวคำ รองคณบดี เป็นผู้ควบคุมดูแล ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสิริวิมล ดีมงคล และคุณสุวิมล ใจสวัสดิ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำเบเกอรี่ การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มให้แก่นักศึกษา ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย