ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอน นำนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา TOHH3302การจัดการธุรกิจการบิน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 24 คน ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสัมผัสการทำงานจากสถานที่จริง รวมถึงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งนำชมในบริเวณพื้นที่การให้บริการภาคพื้นของ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง