นศ.ท่องเที่ยว ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เชียงใหม่-ชลบุรี-กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ และอาจารย์รักติบูล จันทนุปาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำนักศึกษา การท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 รหัส 65 จำนวน 14 คน ศึกษาดูงานนอกสถานที่บูรณาการรายวิชาธุรกิจการบินและรายวิชาโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการท่าอากาศยาน การอำนวยการความสะดวกและให้บริการภาคพื้นแก่สายการบินและผู้โดยสาร ระบบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร และการบริหารจัดการหอบังคับการบินและการควบคุมการจนาจรทางอากาศ ณ สนามบินเชียงใหม่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ หอบังคับการบินเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่-กรุงเทพอภิวัฒน์ แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี-เกาะสีชัง สนามบินดอนเมือง นอกจากนี้ ยังได้มอบขนมและน้ำให้กับเด็กๆ โรงเรียนอนุบาลของเทศบาลตำบลเกาะสีชังอีกด้วย