14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ 2567

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมงานวันราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลราชภัฏคุณากร ประจำปี พ.ศ. 2567 และรางวัลภูมิราชภัฏ จากสภาศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัลราชภัฏสดุดีแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าผู้มีผลงานดีเด่นใน 4 ด้าน
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายธงชัย ใจเที่ยง เจ้าของกิจการ Chai Machete Tour (ชัยมาเชเต้ ทัวร์) อ.เมือง จ.เชียงราย ประกอบกิจการนำเที่ยวเดินป่า นำเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2567 มา ณ โอกาสนี้ด้วย