แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณาจารย์โปรแกรมวิชาการโรงแรม และโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของทั้งสองหลักสูตร พร้อมนำชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะ ภายใต้การจัดกิจกรรม CRRU Campus Tour 2023 ทดลองเรียน เล่น และใช้ชีวิตแบบเด็กราชภัฏเชียงราย จัดโดยกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มรภ.เชียงราย ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญฤทัย ครองยุติ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมให้การต้อนรับครั้งนี้ด้วย