ปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการท่องเที่ยว 2/2566

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2-2566 โดยมีนักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการท่องเที่ยว จำนวน 36 คน ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ยังสถานประกอบการ 25 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร ภายใต้กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในการนี้ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการภาคธุรกิจบริการทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ โดยมีอาจารย์ปทุมพร แก้วคำ ประธานโปรแกรมวิชา พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงาน ในอนาคต ณ ห้อง 10130 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย