ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวฯ มรภ.เชียงราย ปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2-2566 โดยมีนักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการท่องเที่ยว จำนวน 36 คน ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ยังสถานประกอบการ 25 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร ภายใต้กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ