ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/2566 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว

โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมาเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 35 คน ที่จะเข้ารับการฝึกในสถานประกอบการ 23 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีผศ.ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ, อ.นำขวัญ วงศ์ประทุม,อ.ปริพรรน์ แก้วเนตร และ อ.รักติบูล จันทนุปาน อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง ปทท.1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย