ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการโรงแรม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 โปรแกรมวิชาการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด “ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการโรงแรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ” ภายใต้โครงการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนมาปรับปรุงและพัฒนารายวิชาให้มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้น พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากคุณมารุษ ภูวเจริญกูร ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การนำโจทย์การบริหารจัดการโรงแรมและงานบริการสมัยใหม่ ปรับให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและหลักสูตรการโรงแรม” ณ ห้อง ปทท.8 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย