สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2567

วันที่ 4 มีนาคม 2567 โปรแกรมวิชาการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเรียน ที่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว (รอบที่2) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2566 (หลักสูตรปฏิบติการตกลงร่วมผลิต) (KA-CHA : KATATHANI CRRU-HOTEL ACADEMY) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดี ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร หัวหน้าแผนกต่างๆ จากกะตะธานี คอลเลคชั่น ร่วมสัมภาษณ์ผู้สมัคร ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ มีมติเห็นชอบผู้สมัครเรียนสาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตร (ศศ.บ.4ปี) จำนวน 16 คน และ หลักสูตร ศศ.บ.4 ปี (เทียบโอน) จำนวน 7 คน เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์) ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567(รอบที่2)