ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว วันที่ลงประกาศ
แจ้งนักศึกษารับคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 26/05/2566
เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แรกเข้า-ก่อนสำเร็จการศึกษา) สำหรับนักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่าน รหัส 58 59 60 61 62 และ 63 (เทียบโอน) 23/05/2566
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 22/05/2566
แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี มร.ชร. เข้าร่วมกลุ่ม Line เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร การทดสอบและอบรมสมรรถนะทางด้านภาษา 15/05/2566
จำนวนนักศึกษาที่ไม่ผ่าน การทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาไทยแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา 15/05/2566
ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้าและก่อนจบ 24/02/2566
กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก 01/03/2566
ประกาศ การทดสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบ(สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านรอบสุดท้าย) 03/04/2566
ข้อมูลนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา 11/04/2566
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทเต็มจำนวน ประจำปี 2566 19/04/2566
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ American Chamber of Commerce in Thailand Foundation Scholarship Program 20/04/2566
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 27/04/2566
บริษัท เกษรมกิจ จำกัด รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน 10/05/2566