# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1 ประกาศผลสอบ Exit Exam สาขาการบริหารการโรงแรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 14/09/2566
2 ประกาศกำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม การสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ 30/08/2566
3 กำหนดการสอบซ่อม (EIT-1/66) การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 31/08/2566
4 แจ้งนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค วิชาพื้นฐาน (GEN) 21/08/2566
5 รายงานตัวบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 09/08/2566
6 บริษัท สยามเบย์ เกาะช้าง จำกัด รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 04/08/2566
7 บริษัท ศรีลันตา จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการร์วิชาชีพ 29/06/2566
8 ANANTARA SLAM-Bangkok Hotel รับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 03/08/2566
9 ประกาศรายชื่อการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษา รหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) 26/07/2566
10 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่นอสำเร็จการศึกษา (EIT) ประจำปี 2566 13/07/2566
11 ประกาศ เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 12/07/2566
12 กำหนดวัดชุดสูทสากล สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 12/07/2566
13 รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า สำหรับนักศึกษา รหัส 66 10/07/2566
14 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนสำเร็จการศึกษา ไตรมาส 4 07/07/2566
15 แนวปฏิบัติว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2566 08/06/2566
16 เปิดลงทะเบียนสอบซ่อมภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (แรกเข้า-ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 รอบที่ 2 31/05/2566
17 ขยายเวลาลงทะเบียน สอบภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษา รหัส 64(ภาคปกติ)และรหัส 65 (เทียบโอน) 30/05/2566
18 แจ้งนักศึกษารับคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 26/05/2566
19 เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แรกเข้า-ก่อนสำเร็จการศึกษา) สำหรับนักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่าน รหัส 58 59 60 61 62 และ 63 (เทียบโอน) 23/05/2566
20 กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 22/05/2566