รายละเอียดข่าว


ข้อมูลนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา
ตามที่ สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 นั้น
ในการนี้ สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ได้จัดทำสรุปข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบทักษะทางด้านภาษาไทยแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา

ตามเอกสารหมายเลข 1 หากนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์เข้ารับการอบรมภาษาไทยสำหรับการสอบภาษาไทยแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา หลักสูตร 20 ชั่วโมง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2566

ให้นักศึกษามาลงชื่อได้ที่ตึกของคณะ เพื่อรวบรวมรายชื่อนักศึกษา และทางคณะจะส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมไปยังสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
ทั้งนี้สามารถตรวจสอบกำหนดการอบรมได้ ตามเอกสา

***ประกาศ
กำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้าและก่อนจบ
ของนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
 –ที่ยัง ไม่ผ่านการทดสอบ– (รอบสอบซ่อม) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565
ณ ห้อง E-learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล
นักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบทำการลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบตามกำหนดการทดสอบฯ
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ประสานงานคุณปรัชญา บรมพิชัยชาติกุล
เบอร์โทรศัพท์ 0-5373-6020 ต่อ 106 หรือเบอร์ภายใน 1601 ต่อ 106
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า
เว็บไซต์การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ
http://exitexam.crru.ac.th