รายละเอียดข่าว


ประกาศจาก สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ

จำนวนนักศึกษาที่ไม่ผ่าน การทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาไทยแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา

โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการทดสอบเพิ่มเติมได้ที่ http:/www.liga.crru.ac.th