รายละเอียดข่าว


แจ้งนักศึกษารับคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ทั้งนี้ ให้นักศึกษาเข้าไปพิมพ์ใบรับคู่มือนักศึกษา ที่ https://orasis.crru.ac.th/orasis_crru/sis2 หรือที่ระบบบริการข้อมูลนักศึกษา
และนำใบรับคู่มือ นักศึกษาติดต่อรับคู่มือนักศึกษา ตามกำหนดการดังแนบ