รายละเอียดข่าว


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนสำเร็จการศึกษา ไตรมาส 4 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (EIT)
ในวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2566 และในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00- 16.00 น. ณ ห้อง e-Learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล
นักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ EIT เข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมได้ตามเอกสารดังแนบ
สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่คุณปรัชญา บรมพิชัยชาติกุลโทรศัพท์ 053 776 020 ต่อ 106 หรือเบอร์ภายใน 1601ต่อ 106