รายละเอียดข่าว


ประกาศ เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โปรดศึกษารายละเอียดจากไฟล์ประกาศที่แนบมาด้วยนี้ให้ถี่ถ้วน เพื่อประโยชนของตัวนักศึกษาเอง