รายละเอียดข่าว


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่นอสำเร็จการศึกษา (EIT) ประจำปี 2566
สำหรับนักศึกษารหัส 64 (ปกติ) และ 65(เทียบโอน) เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ (รอบไม่มีค่าใช้จ่าย )