รายละเอียดข่าว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติ และรหัส 65 (เทียบโอน) 
ให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบ รายละเอียดดังแนบ หรือสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://liga.crru.ac.th/liga/