รายละเอียดข่าว


กำหนดการสอบซ่อม (EIT-1/66) การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบัณฑิตมหาวิทยลัยราชภัฏเชียงราย (Exit Exam Information Technology Test : EIT) ของนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ (รอบสอบซ่อม) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2566 ณ ห้อง E-learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล
หมายเหตุ : นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ่อม ต้องเข้าเรียนออนไลน์ผ่านระบบ e-learning วิชา Microsoft Excel อย่างน้อยร้อยละ 70 (เฉพาะเนื้อหาวิชาเท่านั้น) ถึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบ

- เว็บไซต์เรียนออนไลน์ : https://elearning.crru.ac.th/
- เว็บไซต์ลงทะเบียน : http://exitexam.crru.ac.th/
(ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2566)
- ติดต่อสอบถาม : 053-776020 ต่อ 106 (คุณปรัชญา)

Your browser does not support PDFs. Download the PDF