รายละเอียดข่าว


ลิงค์ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม
http://ert2.crru.ac.th/Login.aspx

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ
1. นักศึกษาลงทะเบียนสอบใน website นี้ตามเวลาที่กำหนด รับจำนวนจำกัดตามขนาดความจุของห้อง ปิดรับอัตโนมัติเมื่อเต็มจำนวน
2. นักศึกษา พิมพ๋แบบฟอร๋มขอชำระเงินจาก website ให้ Log In เพื่อพิมพ์แบบฟอร์ม
3. นักศึกษา นำแบบฟอร์มขอชำระเงินไปยื่นชำระเงินที่กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี หรือ Counter Service ตามวันที่กำหนด
4. นักศึกษาเข้าสอบตามวันเเวลาและสถานที่ ที่ได้ลงทะเบียนสอบ
5. นักศึกษาดูผลสอบจากเมนู ผลสอบ

travesti istanbul