รายละเอียดข่าว


ประกาศคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เรื่อง ผลการสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการโรงแรม สำหรับบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ และสำหรับบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

Your browser does not support PDFs. Download the PDF