รายละเอียดข่าว


ประกาศคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนสอบและชำระค่าธรรมเนียม การสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1
ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม วันที่ 1 - 5ตุลาคม 2566

สำหรับบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
สำหรับบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
ประจำปีการศึกษา1 /2566

Your browser does not support PDFs. Download the PDF