รายละเอียดข่าว


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอบซ่อมการทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2566
BIT&EIT ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2566
หมายเหตุ : นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบต้องเข้าไปเรียนออนไลน์ไม่น้อยกว่า 70% โดย (BIT เรียน 2 โปรแกรม คือ Word/Powerpoint) (EIT เรียน 1 โปรแกรม คือ Excel)
เว็บไซต์เรียนออนไลน์ : https://elearning.crru.ac.th
เว็บไซต์สอบแรกเข้า : http://bit.crru.ac.th
เว็บไซต์ก่อนสำเร็จการศึกษา : http://exitexam.crru.ac.th
☎️ติดต่อสอบถาม : 053-776020 ต่อ 106

Your browser does not support PDFs. Download the PDF