สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์

คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
E-mail : orawan.boo@crru.ac.th
โทร : 053-776088 ต่อ 200

ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์

คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ผศ.มนสิชา ซาวคำ

รองคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อ.ภูวนารถ ศรีทอง

รองคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

OUR TEAM – TOH

T: Talented

นักศึกษาเป็นผู้มีทักษะ มีความสามารถในศาสตร์ของตัวเองเป็นอย่างดี พัฒนาต่อยอดได้
สู่การเป็นมืออาชีพ

O:outstanding

นักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานได้โดดเด่น ปรับตัวเข้ากับสถาณการร์ต่าง ๆ ได้ดี

H: Hospitality

นักศึกษาเป็นผู้มีจิตใจแห่งการบริการ การต้อนรับ เอาใจใส่รายละเอียดในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
มีน้ำใจ เป็นมิตร

ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์

คณบดีคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ผศ.มนสิชา ซาวคำ

รองคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อ.ภูวนารถ ศรีทอง

รองคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อ.ปทุมพร แก้วคำ

ประธานโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว

อ.นคเรศ อุดชะยา

ประธานโปรแกรมวิชาการโรงแรม

Faculty of Tourism and Hotel, CRRU

ภาพกิจกรรมแนะนำของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  • All
  • กิจกรรมของคณะ
  • กิจกรรมโปรแกรมวิชาการท่องที่ยว
  • กิจกรรมโปรแกรมวิชาการโรงแรม
  • บรรยากาศของคณะ

รายละเอียดของหลักสูตร

ปัจจุบันทำการเปิดสอนจำนวน 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม

โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว (TOURISM)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) ศศ.บ.(การท่องเที่ยว)
หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
Bachelor of Arts (Tourism) B.A. (Toruism)

โปรแกรมวิชาการโรงแรม (HOTEL)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) ศศ.บ. (การโรงแรม)
หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
Bachelor of Arts (Hotel) B.A. (Hotel)

ติดต่อเรา

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (หมายเลขอาคาร 111) เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

Get in touch

Location:

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

Email:

toh@crru.ac.th

Call:

โทรศัพท์ 053-776088

โทรสาร 053-776088

Loading
Your message has been sent. Thank you!