ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1 จำนวนนักศึกษาที่ไม่ผ่าน การทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาไทยแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา 15/05/2566
2 แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี มร.ชร. เข้าร่วมกลุ่ม Line เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร การทดสอบและอบรมสมรรถนะทางด้านภาษา 15/05/2566
3 บริษัท เกษรมกิจ จำกัด รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน 10/05/2566
4 กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 27/04/2566
5 ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ American Chamber of Commerce in Thailand Foundation Scholarship Program 20/04/2566
6 ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทเต็มจำนวน ประจำปี 2566 19/04/2566
7 ข้อมูลนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา 11/04/2566
8 ประกาศ การทดสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบ(สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านรอบสุดท้าย) 03/04/2566
9 กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก 01/03/2566
10 ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้าและก่อนจบ 24/02/2566
ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียดของหลักสูตร

โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว (TOURISM)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
ศศ.บ.(การท่องเที่ยว) หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
Bachelor of Arts (Tourism) B.A. (Toruism)

โปรแกรมวิชาการโรงแรม (HOTEL)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)
ศศ.บ. (การโรงแรม) หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
Bachelor of Arts (Hotel) B.A. (Hotel)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ) ศศ.ม. (นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ)
M.A. (Tourism and Hospitality Innovation Management)

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์

คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
E-mail : orawan.boo@crru.ac.th
โทร : 053-776088 ต่อ 200

OUR TEAM – TOH

รูปหมู่เด็กและอาจารย์ออกให้บริการนำเที่ยว

T : Talented

นักศึกษาเป็นผู้มีทักษะ มีความสามารถในศาสตร์ของตัวเองเป็นอย่างดี พัฒนาต่อยอดได้
สู่การเป็นมืออาชีพ

นักศึกษาและอาจารย์ยืนถ่ายรูปด้วยกัน

O : Outstanding

นักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานได้โดดเด่น ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี

ดาว เดือน ของคณะเดินบนเวทีประกวด

H : Hospitality

นักศึกษาเป็นผู้มีจิตใจแห่งการบริการ การต้อนรับ เอาใจใส่รายละเอียดในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
มีน้ำใจ เป็นมิตร

รูปภาพ ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์

ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์

คณบดีคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น และพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพด้วยความมั่นใจ

รูปภาพ ผศ.มนสิชา ซาวคำ

ผศ.มนสิชา ซาวคำ

รองคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เป้าหมายของการศึกษาสำคัญพอ ๆ กับว่าคุณจะได้เจออะไรระหว่างทาง
มั่นใจในความพยายามตนเอง และเชื่อในแรงผลักดันระหว่างทางที่เราจะส่งให้ถึงเป้าหมาย

รูปภาพ ดร.ภูวนารถ ศรีทอง

ดร.ภูวนารถ ศรีทอง

รองคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ความสำเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญ แต่มาจาก ความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้อย่างหนัก
และเหนือสิ่งอื่นใด มันมาจากความรักในสิ่งที่กำลังทำหรือเรียนรู้อยู่นั่นเอง

รูปภาพ อ.ปทุมพร แก้วคำ

อ.ปทุมพร แก้วคำ

ประธานโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว

มุ่งมั่นและตั้งใจ เราใส่ใจ ดูแลนักศึกษาในสาขาทุกคน มาเรียนด้วยกันนะคะ

รูปภาพ อ.นคเรศ อุดชะยา

อ.นคเรศ อุดชะยา

ประธานโปรแกรมวิชาการโรงแรม

เคล็ดลับของความสำเร็จคือการเดินทางอย่าง ต่อเนื่องไปสู่จุดมุ่งหมาย

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | Faculty of Tourism and Hotel | TOH | CRRU

ภาพกิจกรรมแนะนำของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  • All
  • กิจกรรมของคณะ
  • กิจกรรมโปรแกรมวิชาการท่องที่ยว
  • กิจกรรมโปรแกรมวิชาการโรงแรม
  • บรรยากาศของคณะ

ติดต่อเรา

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (หมายเลขอาคาร 111) เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100